Sva polaganja se odvijaju pred zvaničnom komisijom jednom ili dva puta godišnje.

5. KYU

Osnovni padovi (Ukemi waza)
1. Yoko ukemi (Pad u stranu)
2. Ushiro ukemi (Pad nazad)
3. Mae ukemi (Pad napred)

Bacanja (Nage waza)
1. Uki goshi (Bacanje hvatom oko pojasa)
2. Koshi guruma (Bacanje hvatom oko vrata)
3. O soto gari (Veliko spoljašnje cišćenje)

Parterne tehnike-zahvati držanja (Osae komi waza)
1. Kesa gatame (Prvi zahvat držanja)
2. Kata gatame (Drugi zahvat držanja)

Položaji tela (Tai sabaki)
1. Koshi sabaki (Stavovi trupa)
2. Ashi sabaki (Stavovi nogu)

Okretanje kukova (Koshi kaiten)
1. Jun kaiten (Istostrano zatvoreni)
2. Hanimi (Istostrano otvoreni)
3. Gjaku kaiten (Suprotno zatvoreni)
4. Gjaku hanimi (Suprotno otvoreni)

Osnovni stavovi
1. Heisoku dachi (Stav spojenih stopala)
2. Musubi dachi (Stav priljubljenih peta)
3. Hachiji dachi (Stav raširenih stopala)
4. Uchi hachiji dachi (Stav sa izbačenom nogom)
5. Heiko dachi (Stav paralelnih stopala)
6. Teiji dachi („T“ stav)
7. Renoi dachi („L“ stav)

Borbeni stavovi
1. Zenkutsu dachi (Prednji stav)
2. Kiba dachi (Jahaći stav)

Kretanja
1. Ashi nami (U koraku)
2. Yuri ashi (Uklizavanje)
3. Suri ashi (Stepenasto uklizavanje)
4. Tsugi ashi (Privlačenjem zadnje noge)
5. Chakuchi (Iskorak)
6. Ashi fumikae (Promena noge u skoku)
7. Shaho sashi ashi (Ukršten korak)
8. Tobi ashi (U skoku)

Blokade
1. Gedan barai (Niski blok)
2. Age uke (Visoki blok)

Udarci
1. Choku tsuki (Udarac rukom napred u prirodnom stavu)
2. Oi tsuki (Udarac rukom napred sa iskorakom)
3. Gjaku tsuki (Udarac rukom napred bez iskoraka)
4. Mae geri keage (Udarac nogom napred iz kolena)

Poluge (Tehnike kontrole)
1. Gjaku katate tori-ikyo (Prva forma-pritisak na zglob lakta)
2. Gjaku katate tori-waki gatame (Torzio-fiksiona poluga na zglobu šake)
3. Gjaku katate tori-kote gaeshi (Poluga na zglobu šake i bacanje)

Demonstracija samoodbrane
1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po jednu samoodbrambenu varijantu (akciju) za svaki napad iz sve četiri grupe.

4. KYU

Osnovni padovi (Ukemi waza)
1. Svi padovi za žuti pojas
2. Pad napred na podlaktice

Bacanja (Nage waza)
1. Ipon seoi nage (Ramensko bacanje obuhvatom nadlaktice)
2. O uchi gari (Veliko unutrašnje čišćenje)
3. De ashi barai (Čišćenje noge sa strane)
4. Morote gari (Bacanje na zamah košenjem nogu rukama)

Borbeni stavovi
1. Kokutsu dachi (Zadnji stav)
2. Fudo dachi (Borbeni stav)

Gard
1. Shizentai kamae (Prirodan položaj tela i ruku)
2. Gedan kamae (Niski gard)
3. Chudan kamae (Srednji gard)

Kombinacije blok-udarac
1. Ude uke (Srednji unutrašnji blok)
2. Soto uke (Srednji spoljašnji blok)
3. Gedan barai-gjaku tsuki
4. Age uke-gjaku tsuki
5. Ude uke-gjaku tsuki
6. Soto uke-gjaku tsuki
7. Mae geri-gjaku tsuki
8. Uraken uchi (Udarac nadlanicom)

Poluge (Tehnike kontrole)
1. Katate tori-nikyo (Druga forma-poluga na zglobu šake)
2. Katate tori-sankyo (Treca forma-poluga na zglobu šake)
3. Katate tori-shiho nage (Poluga na zglobu lakta provlačenjem spolja)

Parterne tehnike
1. Ude garami (Poluga na laktu na savijenoj ruci)
2. Juji gatame (Kružna poluga na ispruženoj ruci)

Demonstracija samoodbrane
1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po dve samoodbrambene varijante (akcije) za svaki napad iz sve četiri grupe.

3. KYU

Padovi (Ukemi waza)
1. Svi padovi sa ustajanjem u borbeni stav i gard

Bacanja (Nage waza)
1. Tai otoshi (Obaranje tela blokiranjem noge)
2. Ko uchi gari (Malo unutrašnje čišcenje)
3. Harai goshi (čišcenje kuka)
4. Morote seoi nage (Dvoručno bacanje preko ramena)
5. Tomoe nage (Kružno bacanje nogom preko sebe)
6. Uki waza (Plivajuće bacanje blokiranjem noge)

Kombinacije tehnike
1. Sanbon tsuki (Tri udarca – jedan u glavu i dva u telo)
2. Kizami tsuki (Udarac rukom koja je napred)
4. Kizami tsuki-sanbon tsuki
5. Mawashi geri (Kružni udarac nogom)
6. Mawashi geri-gjako tsuki
7. Yoko geri (Udarac nogom u stranu)
8. Yoko geri-gjako tsuki
9. Ushiro geri (Udarac nogom unazad)
10.Fudo dachi/mae geri-mawashi geri (istom nogom)

Poluge (tehnike kontrole)
1. Kata tori-ude gatame (hiji jime) (morote, katate, ura katate)
2. Yokomen uchi-ude garami (waki, kage)

Parterne tehnike
1. Shiho gatame (kami, yoko, tate) (Treći, peti i šesti zahvat držanja)
2. Kataha jime (Gušenje hvatom za okovratnik i pritisak podlakticom na vrat odpozadi)
3. Juji jime (nami, gjaku, kata) (Gušenje hvatom za okovratnik)
4. Hadaka jime (Gušenje podlakticom)
5. Okuri eri jime (Gušenje hvatom za okovratnik i suprotan rever)

Demonstracija samoodbrane
1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po tri samoodbrambene varijante (akcije) za svaki napad iz sve četiri grupe.

Borbena akcija (3×1)
1. Prilikom prikaza borbene akcije, obavezno je da svaki kandidat izvede po jedan napad i po jednu odbranu.

Borba (Ju-Jutsu kumite)

2. KYU

Padovi (Ukemi waza)
1. Pet tehnika po slobodnom izboru

Bacanja (Nage waza)
1. Uchi mata (Izbijanje bedra iznutra)
2. Okuri ashi barai (Čišćenje obe noge sa strane)
3. Yoko otoshi (Bacanje blokiranjem noge i padom na bok)
4. Tani otoshi (Bacanje blokiranjem nogu odpozadi i padom u stranu)
5. Soto makikomi (Bacanje blokiranjem ruke)
6. Yoko wakare (Bacanje preko sebe blokiranjem noge spreda padom u stranu)
7. Kata guruma (Bacanje podizanjem „Ramenski točak“)

Kombinacije tehnike
1. Mae geri-mawashi geri (istom nogom)-gjako tsuki
2. Kizami tsuki-mawashi geri-uraken uchi
3. Shuto uke-ude uke (unazad); mawashi geri-gjako tsuki (unapred)
4. Fudo dachi/mae geri-yoko geri-mawashi geri (istom nogom)

Demonstracija samoodbrane
1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po četiri samoodbrambene varijante (akcije) za svaki napad iz sve četiri grupe.

Borbena akcija (3×1)
1. Prilikom prikaza borbene akcije, obavezno je da svaki kandidat izvede po jedan napad i po jednu odbranu.

Borba (Ju Jutsu kumite)

1. KYU

Padovi (Ukemi waza)
1. Pet tehnika po slobodnom izboru

Bacanja (Nage waza)
1.Po slobodnom izboru jedno bacanje iz svake od sledecih grupa
a) Bočna bacanja
b) Ručna bacanja
c) Nožna bacanja
d) Požrtvovana bacanja
e) Kontra bacanja

Kombinacije tehnike
1. Gedan barai-age uke-soto uke-kizami tsuki (istom rukom); gjako tsuki-mae geri (druga strana)
2. Shihon tsuki (Udarac rukom – četiri strane)
3. Fudo dachi/mae geri-yoko geri-ushiro geri-mawashi geri (istom nogom)

Demonstracija samoodbrane
1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po pet samoodbrambenih varijanti (akcija) za svaki napad iz sve četiri grupe.

Borbena akcija (3×2)
1. Prilikom prikaza borbene akcije, obavezno je da svaki kandidat izvede po dva napada i po dve odbrane.

Borba (Ju Jutsu kumite)

1. DAN

PRETHODNI USLOVI 
Kandidat mora da bude redovan član Saveza (preko svog kluba odnosno sekcije), ne sme da bude mlađi od 16 godina, mora da poseduje braon pojas (1.KYU) najmanje godinu dana i mora da se aktivno i kontinuirano bavi treniranjem najmanje tri godine.

Padovi (Ukemi waza)
1. Pet tehnika po slobodnom izboru

Bacanja (Nage waza)
1. Po slobodnom izboru pet tehnika, sa prelaskom u zahvat držanja, gušenja ili poluge

Kombinacije blokova i udaraca rukom ili nogom
1. Pet kombinacija po slobodnom izboru

Poluge (Tehnike kontrole)
1. Pet tehnika po slobodnom izboru

Demonstracija samoodbrane
1. Samoodbrana od napada prema listi napada Internacionalne Ju Jutsu Federacije. Kandidati izvode po pet samoodbrambenih varijanti (akcija) za svaki napad iz sve četiri grupe.

Borbena akcija (3×2)
1. Prilikom prikaza borbene akcije, obavezno je da svaki kandidat izvede po dva napada i po dve odbrane.

Borba (Ju Jutsu kumite)

Usmeni deo ispita
1. Ju-Jutsu istorija
2. Ju-Jutsu terminologija
3. Ju-Jutsu osnovni principi